Menu

Vedtægter

 

 

        

§1
Foreningens navn er Aunslev IF Fodbold med hjemsted i Nyborg Kommune. Stiftelsesår 2014, efter nedlæggelse af hovedforeningen, Aunslev Idrætsforening (AIF) i 2013, som oprindelig er stiftet i 1866.

§2
Foreningens formål er at tilbyde fodboldaktiviteter til alle aldersgrupper, og igennem fodbold og sociale aktiviteter omkring fodbold, at styrke fællesskabet og fremme sundhed og trivsel for den enkelte.

§3
Foreningen er medlem af DBU Fyn, og kan efter behov tilslutte sig lignende interesseorganisationer.

§4
Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som passive medlemmer kan optages enhver, der vedkender sig vedtægterne, men uden stemmeret på foreningens generalforsamling.

§5
1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på foreningens generalforsamling.
2. Bestyrelsen vælges, så den består af det antal personer, som den siddende bestyrelse mener, vil være passende i forhold til at sikre klubbens fortsatte drift. Dog minimum 3 personer. Antallet fastsættes forud for generalformsalingen.
3. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på foreningens generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv inden 14 dage efter generalforsamlingen.  
4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og kasserer. Øvrige kan tildeles roller efter behov.
5. Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år, og stemmeret fra det fyldte 16. år. Indtil dette år har forældre eller værge stemmeret for deres barn – med 1 stemme pr. barn. Der kan gives tilladelse til, at medlemmet overlader sin stemme til forældre eller værge til det fyldte 18. år. Ethvert aktivt medlem, der er fyldt 16 år, kan vælges til diverse udvalg i foreningen. 6. Bestyrelsen fastsætter selv deres forretningsdagsorden. 
7. Vedtagelse af sager kræver over halvdelens af bestyrelsens stemmer herfor. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
8. Der føres referat over vedtagne beslutninger i bestyrelsen.

§6
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. Ved køb og salg, pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån i foreningens regi, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§7
Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Foreningens regnskab godkendes af interne revisorer, inden det fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

§8
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år efter den 1. januar og inden d. 31. marts med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Aflæggelse af formandens beretning.
 4. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab (Regnskabet skal være underskrevet af den siddende bestyrelse forud for generalforsamlingen).
 5. Aflæggelse af budget for det indeværende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse (Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år).
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Vælges for 2 år. Første suppleant er den der får flest stemmer, eller dirigenten kan beslutte, at det afgøres ved lodtrækning)
 9. Valg af 1 intern revisor (Vælges for 2 år)
 10. Valg af 1 revisorsuppleant (Vælges for 2 år)
 11. Eventuelt

§9
1. Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel ved opslag i foreningens lokaler og/eller på foreningens hjemmeside og/eller i lokale medier.
2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
3. Et medlem kan kun vælges til bestyrelsen, såfremt vedkommende er tilstede, eller har givet skriftlig tilsagn til bestyrelsen forinden.
4. På generalforsamlingen afgøres sager ved almindeligt flertal. Dog kræves 2/3 af de afgivne stemmer, som skal afgives for forslaget, hvis det drejer sig om vedtægtsændringer.
5. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

§10
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte bestyrelsen finder det fornødent og skal indkaldes i løbet af en måned. Ekstraordinær generalforsamling kan også afholdes, såfremt 30 stemmeberettigede indgiver skriftlig begæring til bestyrelsen ledsaget af en fremstilling og motivering af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes og efter regler beskrevet i §9

§11
1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de stemmeberettigede på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

2. I tilfælde af opløsning pålægges det den sidste ekstraordinær generalforsamling, at tage stilling til anvendelse af foreningens aktiver eller en evt. opbevaring til en evt. senere drift af foreningen.

§12
Foreningernes medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de i foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

1. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

2. Foreningens medlemmer har ikke noget krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§13
Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer i foreningen ved flertal i bestyrelsen.

Udnævnelse af æresmedlemmer kan ske på et hvilket som helst tidspunkt bestyrelsen finder passende.
Medlemmer kan indstilles til udnævnelse hvis de opfylder følgende kriterier:

  - Har gjort en ekstraordinær indsats for klubbens virke eller sociale sammenhold
  - Har været med i mindst 10 år

Æresmedlemmer der er udnævnt af hovedbestyrelsen, som blev nedlagt i december 2013 (Det vil sige æresmedlemmer der er udnævnt før december 2013) er fortsat æresmedlemmer i forhold til Aunslev IF Fodbold.

§14

Sammenslutning med én eller flere foreninger sammenstilles med opløsning. Afhændelse af foreningen bestemmes da af sidste generalforsamling, og skal anvendes til at fremme foreningsarbejdet for børn og unge i Nyborg Kommune.

 

Opdateret: 28.03.18 

 

Luk